6-8 พฤษภาคม 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยาสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมวิกทรี บางกอก กรุงเทพฯ