16-18 มค 2562 ประชุมวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง “เซลล์วิทยาวินิจฉัย” ครั้งที่ 26 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ