24-26 มค 2567 ประชุมวิชาการ ไทย_ญี่ปุ่น ครั้งที่ 28 ณ นิมมานคอนเวนชั่นฮอลล์ จังหวัดเชียงใหม่