13-14 มิ.ย.2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเซลล์วิทยาวินิจฉัยในตัวอย่าง Gyneและ Non-Gyne by CellPrep