รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม /เจ้าหน้าที่สมาคม

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระ  2562 - 2564

 ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง    สถานที่ทำงาน
รศ.นพ.สำเริง  รางแดง นายกสมาคมฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้าราชการบำนาญ)
นพ.อนันต์  กรลักษณ์  อุปนายก   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (ข้าราชการบำนาญ)
พญ.อุบลรัตน์  หทยีช เหรัญญิก บริษัท ศูนย์แลปเทิดไทย จำกัด
ผศ.นพ.ถิรพล  บุญญาอรุณเนตร วิชาการ  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พญ.กันยปริญญ์  ภูมิจิตร   ปฏิคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พญ.วันวิสาข์  หิมะคุณ นายทะเบียน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายนรินทร์  เจษฎาภูริ  กรรมการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผศ.พญ.อัจฉราพร  พงษ์ทิพพันธ์   กรรมการ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ.สญาณัญ  เชาวน์ศิลป์  กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ณัฐชา  ภัทรผดุงกิจ   กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นพ.สิริเทพ  ปลื้มวรสวัสดิ์   กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ.ปิยะฉัตร  ศรีมันตะ   กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายกิตติพงษ์  มานหมัด  กรรมการ โรงพบาบาล ชลบุรี
นส.วริษา  เจริญเวช กรรมการ โรงพบาบาล สมุครสาคร
นส.ศุทธินี  สารทรง  กรรมการ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ของสมาคม

 ชื่อ-สกุล                                   ตำแหน่ง  
นส.วัฒนาพร วิเศษมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นส.ดรุณี พันธุ์คุ้มเก่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป