รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม /เจ้าหน้าที่สมาคม

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระ  2560 - 2562

 ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง    สถานที่ทำงาน
รศ.นพ.สำเริง  รางแดง นายกสมาคมฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.อนันต์  กรลักษณ์  อุปนายก   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พญ.อุบลรัตน์  หทยีช เหรัญญิก บริษัท ศูนย์แลปเทิดไทย จำกัด
ผศ.พญ.อัจฉราพร  พงษ์ทิพพันธ์  วิชาการ  โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ.กันยปริญญ์  ภูมิจิตร   ปฏิคม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
พญ.วันวิสาข์  หิมะคุณ นายทะเบียน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายนรินทร์  เจษฎาภูริ  กรรมการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ศ.พญ.เบญจพร  ไชยวรรณ์ กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พญ.กาญจนา  อมรพิเชษฐ์กุล กรรมการ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ผศ.ดร.ณัฐชา  ภัทรผดุงกิจ  กรรมการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางวาสนา  นีลดานุวงศ์   กรรมการและเลขานุการ  สถาบันพยาธิวิทยา

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ของสมาคม

 ชื่อ-สกุล                                   ตำแหน่ง  
นส.วัฒนาพร วิเศษมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นส.ดรุณี พันธุ์คุ้มเก่า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป