รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม /เจ้าหน้าที่สมาคม

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระ  2566 - 2568

 ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง  
รศ.นพ.สำเริง  รางแดง นายกสมาคมฯ
ผศ.พญ.อัจฉราพร  พงษ์ทิพพันธ์  อุปนายก
พญ.อุบลรัตน์  หทยีช เหรัญญิก
ผศ.นพ.ถิรพล  บุญญาอรุณเนตร วิชาการ 
พญ.กันยปริญญ์  ภูมิจิตร   ปฏิคม
ผศ.พญ.วันวิสาข์  หิมะคุณ นายทะเบียน
พญ.ศิโรรัตน์      นาคฉ่ำ ประชาสัมพันธ์
นาย สิทธิเดช เปรุณาวิน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
พญ.วิภาพัชร วิกกี้  เฉลิมวัย กรรมการ
พญ.สญาณัญ  เชาวน์ศิลป์  กรรมการ
พญ.ปิยภารมย์   อินทรวิเชียร กรรมการ
นายกิตติพงษ์    มานหมัด กรรมการ
นางสาววริษา    เจริญเวช กรรมการ
นางสาวณัฐปภัฎ หนองน้ำ กรรมการ
พญ.สิริไพลิน     ศิริวสุนธรา กรรมการและเลขานุการ