02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498922 ครั้ง
โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2553

โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2553

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

        สถาบันมะเร็งร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัดระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายให้สตรีในช่วงอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 5 ปี   สไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะถูกส่งไปตรวจในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักเซลล์วิทยาซึ่งมีความหลากหลายในประสบการณ์และความชำนาญที่รับผิดชอบในการแปลผล

        เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและความถูกต้องของผลการคัดกรอง  สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงจัดจ้างสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการทบทวนสไลด์ที่มีผลการตรวจปกติจำนวนร้อยละ 10 เพื่อทวนสอบความผิดพลาดจากการคัดกรองเบื้องต้นและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

        1.   ทบทวนสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของสไลด์ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้วที่ได้ผลปกติโดยในปีงบประมาณ 2554 ได้รับอนุมัติวงเงินทำการทบทวนจำนวน 50,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนสไลด์ทั้งหมด

        2.  เป็นศูนย์ข้อมูลการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาของประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

1.   การเลือกสไลด์

        สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยแจ้งให้หน่วยอ่าน ทำการเลือกสไลด์รายที่มีผลตรวจปกติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553  ตามจำนวนที่กำหนด การระเทศไทยยาฯ่งมีความหลากหลายเพื่อจัดส่งสไลด์ให้ศูนย์ภาคของสมาคมฯ

2.   การวินิจฉัยสไลด์โดยสมาคมเซลล์วิทยาฯ

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ มีเครือข่ายการทำงานแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก และศูนย์ภาคใต้ ศูนย์ภาคทำหน้าที่รวบรวมสไลด์เข้าร่วมโครงการ จัดส่งให้นักเซลล์วิทยาที่สมัครเป็นผู้ทบทวนสไลด์เมื่อได้รับรายงานและสไลด์คืนจากนักเซลล์วิทยาแล้วจะสุ่มเลือกสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์จัดส่งให้พยาธิแพทย์ทบทวนอีกครั้ง

3.   การรายงานผล

        สมาคมเซลล์วิทยารวบรวมผลการตรวจและทำรายงานส่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คณะกรรมการดำเนินงาน

        น.พ.สำเริง      รางแดง                               ประธาน

        พ.ญ.อิตถี       ชนไมตรี                              ที่ปรึกษา

        พ.ญ.กาญจนา         อมรพิเชษฐ์กูล              อนุกรรมการ

        พ.ญ.สยุมพร           กรลักษณ์                     อนุกรรมการ

        พ.ญ.อุบลรัตน์         หทยีช                         อนุกรรมการ

        น.พ.ชัย                  เพชรชสุวรรณ               อนุกรรมการ

        พ.ญ.กอบกุล           ตั้งสินมั่นคง                  อนุกรรมการ

        พ.ญ.สุพินดา           คูณมี                           อนุกรรมการ

        พ.ญ.สมฤทัย           ช่วงโชติ                       อนุกรรมการ

        พ.ญ.กันยปริญญ์       ภูมิจิตร                       อนุกรรมการ

        นาวาตรีโสภณ         ม่วงพิกุลทอง                อนุกรรมการ

        นางศิริพร       มีทอง                                   อนุกรรมการและเลขานุการ

        นางสาวนิภาพร       สอนโพนงาม                 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        นางสาวสุพิศ           วรรณทวี                       อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

งบประมาณ

        สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1.   เสริมความมั่นใจในกระบวนการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก

        2.   ทราบถึงจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจคัดกรองเพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประเทศให้ได้มาตรฐานต่อไป

        3.   ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทุกภาคของประเทศได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

        4.   มีการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาครอบคลุมทุกภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองได้มีความมั่นใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ

ภาคเหนือ

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

SB Lab

1,842

2

รพ. พุทธชินราช

101

3

รพ .เชียงคำ

1,500

4

รพ. แพร่

877

5

รพ. กำแพงเพชร

289

6

รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน

639

7

รพ. แม่สอด

812

8

รพ.นครพิงค์

971

9

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

1,200

10

รพ. เพชรบูรณ์

2,654

12

รพ.น่าน

2,126

13

รพ.อุทัยธานี

1,489

14

ปิติภัทรคลินิก

1,000

15

รพ. ลำพูน

500

 

รวม

16,000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

โรงพยาบาลสกลนคร

660

2

โรงพยาบาลอุดรธานี

737

3

ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

1,849

4

โรงพยาบาลภูเขียว

1,307

5

โรงพยาบาลสุรินทร์

82

6

โรงพยาบาลนากลาง

50

7

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

41

8

โรงพยาบาลสำโรง อุบลฯ

1

9

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

399

10

โรงพยาบาลร่มเกล้า

1,001

11

โรงพยาบาลมหาสารคาม

70

12

โรงพยาบาลโพนทอง

18

13

ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก

2,753

14

โรงพยาบาลหนองคาย

74

15

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

100

16

โรงพยาบาลชัยภูมิ

209

 

รวม

9,351

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

ชลประทาน

433

2

บ้านโป่ง

817

3

ชลบุรี

719

4

สระบุรี

886

5

วังน้อย

56

6

อ่างทอง

508

7

มะการักษ์

601

8

พระปกเกล้า

2,233

9

อินทร์บุรี

337

10

พหลพลพยุหเสนา

1,717

11

นครปฐม  

712

12

พระพุทธบาท

128

13

นครนายก

600

14

ปทุมธานี

400

15

วิเศษชัยชาญ

469

16

ลพบุรี

603

17

ราชบุรี

100

18

ดำเนินสะดวก

21

19

บางปะอิน

61

20

สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

92

21

บ.เอเชียแล็บบอราทอรี่ ฯ

20

22

บ.ศูนย์แลบธนบุรี จก.

473

23

หจก.นครนายกไชโตโลฯ

1,430

24

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

250

25

สยามเมด

201

26

บ.โปรเฟสชั่นแนล ฯ

121

 

รวม

13,988

ภาคใต้

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

606

2

รพ.เกาะสมุย

255

3

รพ.ภูเก็ต

694

4

รพ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

154

5

รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง

456

6

รพ.ระนอง

977

7

รพ.สุราษฎร์ธานี

1,282

8

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11

168

9

รพ.ท่าศาลา

509

10

รพ.หาดใหญ่

2,718

11

บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราเทอรี่

156

12

ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี

647

13

รพ.พังงา

632

14

รพ.ตรัง

400

15

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

1,012

 

รวม

10,666

 

  • 23/02/2016 07:16 PM

  • ตั้งกระทู้โดย