02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 600644 ครั้ง
โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2554

โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2554

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

หลักการและเหตุผล

        สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก               เป็นโครงการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายให้สตรีในช่วงอายุ 35-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี

สไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะถูกส่งไปตรวจในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักเซลล์วิทยาซึ่งมีความหลากหลาย ในด้านประสบการณ์และความชำนาญ

        เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและความถูกต้องของการคัดกรอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ              จึงขอความร่วมมือมายังสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการทบทวนสไลด์ที่มีผลการตรวจปกติจำนวนร้อยละ 10 เพื่อทวนสอบความผิดพลาดจากการคัดกรองเบื้องต้นและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

        1.   ทบทวนสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของสไลด์ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้วที่ได้ผลปกติโดยในปีงบประมาณ 2554 ได้รับอนุมัติวงเงินทำการทบทวนจำนวน 50,000 ราย คิดเป็น 2%

        2.  ศูนย์ข้อมูลการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาของประเทศ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

1.   การเลือก สไลด์

        สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยแจ้งให้หน่วยอ่าน ทำการเลือกสไลด์รายที่มีผลตรวจปกติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 ตามจำนวนที่กำหนด การระเทศไทยยาฯ่งมีความหลากหลายเพื่อจัดส่งสไลด์ให้ศูนย์ภาคของสมาคมฯ

2.   การวินิจฉัยสไลด์โดยสมาคมเซลล์วิทยาฯ

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ มีเครือข่ายการทำงานแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก และศูนย์ภาคใต้

        ศูนย์ภาคทำหน้าที่รวบรวมสไลด์เข้าร่วมโครงการ จัดส่งให้นักเซลล์วิทยาที่สมัครเป็นผู้ทบทวนสไลด์เมื่อได้

รับรายงานและสไลด์คืนจากนักเซลล์วิทยาแล้วจะสุ่มเลือกสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์จัดส่งให้พยาธิแพทย์ทบทวน

อีกครั้ง

3.   การรายงานผล

        สมาคมเซลล์วิทยารวบรวมผลการตรวจและทำรายงานส่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

        น.พ.สำเริง      รางแดง                                ประธาน

        พ.ญ.อิตถี       ชนไมตรี                              ที่ปรึกษา

        พ.ญ.กาญจนา         อมรพิเชษฐ์กูล               อนุกรรมการ

        พ.ญ.สยุมพร           กรลักษณ์                     อนุกรรมการ

        พ.ญ.อุบลรัตน์         หทยีช                         อนุกรรมการ

        น.พ.ชัย                  เพชรชสุวรรณ              อนุกรรมการ

        พ.ญ.กอบกุล           ตั้งสินมั่นคง                  อนุกรรมการ

        พ.ญ.สุพินดา           คูณมี                           อนุกรรมการ

        พ.ญ.สมฤทัย           ช่วงโชติ                       อนุกรรมการ

        พ.ญ.กันยปริญญ์             ภูมิจิตร                 อนุกรรมการ

        นาวาตรีโสภณ         ม่วงพิกุลทอง                 อนุกรรมการ

        นางศิริพร       มีทอง                                  อนุกรรมการและเลขานุการ

       

งบประมาณ

        สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1.   เสริมความมั่นใจในกระบวนการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก

        2.   ทราบถึงจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจคัดกรองเพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประเทศให้ได้มาตรฐานต่อไป

        3.   ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทุกภาคของประเทศได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

        4.   มีการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาครอบคลุมทุกภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองได้มีความมั่นใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

ข้อมูลการกระจายตามหน่วยอ่านของภาคต่าง ๆ

    ภาคเหนือ

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

1,000

2

รพ.เชียงคำ

960

3

รพ.นครพิงค์

579

4

รพ.เพชรบูรณ์

600

5

รพ.อุทัยธานี

586

6

รพ.แม่สอด

742

7

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

632

8

รพ.ลำพูน

693

9

รพ.แพร่

379

10

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน

597

11

รพ.พุทธชินราช

376

12

รพ.น่าน

602

13

รพ.อุตรดิตถ์

602

14

รพ.กำแพงเพชร

174

15

รพ.สุโขทัย

290

16

รพ.พะเยา

300

17

SB Lab

1,788

 

รวม

10,900

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

โรงพยาบาลชัยภูมิ

851

2

ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

109

3

โรงพยาบาลภูเขียว

791

4

ศูนย์มะเร็งอุบลฯ

200

5

โรงพยาบาลเลย

100

6

โรงพยาบาลนครพนม

20

7

โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด

240

8

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

210

9

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

148

10

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

778

11

โรงพยาบาลสกลนคร

770

12

โรงพยาบาลหนองคาย

387

13

ศูนย์แลบธนบุรี

93

14

โรงพยาบาลสุรินทร์ 

1,000

15

โรงพยาบาลมหาราช

1,165

16

ศูนย์เซลล์วิทยา ร่มเกล้า

630

17

โรงพยาบาลมหาสารคาม

1,261

18

โรงพยาบาลอุดรธานี

412

19

โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์

389

 

รวม

9,554

 

    ภาคกลางและภาคตะวันออก

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

บริษัท C.S แลป

813

2

บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลบ

599

3

บริษัทโปรเฟสชั่นแนลฯ

117

4

บริษัทแล็ปเฮาส์

50

5

บริษัทไลฟ์ไดแอ็ก จำกัด

25

  6

บริษัทเอ็กเชลเล้นท์ พาโธโลยิคัล แล็บ

686

7

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

183

8

รพ.ชลบุรี

318

9

รพ.ชัยนาทนเรนทร

546

10

รพ.ดำเนินสะดวก (โปรเฟสชั่นแนลฯ)

44

11

รพ.นครนายก

521

12

รพ.นครปฐม

685

13

รพ.บางประกอก 3

71

14

รพ.บางปะอิน (โปรเฟสชั่นแนลฯ)

218

15

รพ.บ้านโป่ง

364

16

รพ.ปทุมธานี

432

17

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

309

18

รพ.พระนารายณ์ ลพบุรี

529

19

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

1,174

20

รพ.พระพุทธบาท

178

21

รพ.พหลพลพยุหเสนา/รพศ.และสอ กาญจนบุรี

713

22

รพ.ฉะเชิงเทรา

388

23

รพ.มะการักษ์

420

24

รพ.ระยอง

299

25

รพ.ราชบุรี

310

26

รพ.วังน้อย

300

27

รพ.วิเศษชัยชาญ

250

28

รพ.ศิครินทร์

170

29

รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

187

30

รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว

446

31

รพ.สมุทรปราการ

500

32

รพ.สระบุรี

821

33

รพ.สิงห์บุรี

268

34

รพ.สิริกิติ์

326

35

รพ.หนองเสือ

620

36

รพ.หัวหิน

300

37

รพ.อ่างทอง

422

38

รพ.อินทร์บุรี

340

39

รพศ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

679

40

ศูนย์มะเร็ง ชลบุรี

299

41

ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี

431

42

ศูนย์แลบธนบุรี

1,714

43

ศูนย์อนามัยที่  4 ราชบุรี

381

44

สถาบันพยาธิวิทยา

774

 

รวม

19,220

 

    ภาคใต้

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ. ควนขนุน

351

2

รพ. พังงา

264

3

รพ. วชิระภูเก็ต

419

4

รพ. โคกโพธิ์

234

5

รพ. ระนอง

494

6

ศูนย์แล็ปเซลล์วิทยาพัทลุง

340

7

บจก.เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์

127

8

รพ. พัทลุง

379

9

รพ. ศูนย์ยะลา

400

10

ปัตตานีเมดิคอลแล็บ

650

11

รพ. ท่าศาลา

200

12

รพ. ปัตตานี

289

13

รพ. เกาะสมุย

210

14

รพ. ศูนย์มะเร็ง สุราษฎร์ธานี

309

15

รพ. หาดใหญ่

1,000

16

ศูนย์เซลล์วิทยาสุราษฎร์ธานี

298

17

รพ. นราธิวาสราชนครินทร์

353

18

รพ. สตูล

131

19

รพ. สุไหงโก-ลก

188

20

รพ. กรุงเทพ หาดใหญ่ (N-Health)

353

21

รพ. ศูนย์สุราษฎร์ธานี

416

22

รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

1,102

23

รพ. ระโนด

78

24

รพ. ศูนย์ตรัง

525

25

รพ. สงขลา

517

26

รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

180

27

รพ. บางแก้ว

278

28

รพ. เขาชัยสน

156

29

บ. เซ็นทรัลพยาธิแลบ จ.สุราษฏร์ธานี

50

30

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11

76

 

รวม

10,367

 

  • 23/02/2016 07:17 PM

  • ตั้งกระทู้โดย