02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498926 ครั้ง
โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2555

โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2555

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

หลักการและเหตุผล

        สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นโครงการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายให้สตรีในช่วงอายุ 35-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี สไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะถูกส่งไปตรวจในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักเซลล์วิทยาซึ่งมีความหลากหลาย ในด้านประสบการณ์และความชำนาญ

        เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและความถูกต้องของการคัดกรอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงขอความร่วมมือมายังสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการทบทวนสไลด์ที่มีผลการตรวจปกติจำนวนร้อยละ 10 เพื่อทวนสอบความผิดพลาดจากการคัดกรองเบื้องต้นและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

        1.   ทบทวนสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของสไลด์ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้วที่ได้ผลปกติโดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รับอนุมัติวงเงินทำการทบทวนจำนวน 100,000 ราย คิดเป็น 6.69%

        2.  ศูนย์ข้อมูลการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาของประเทศ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

1.   การเลือกสไลด์

        สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยแจ้งให้หน่วยอ่าน ทำการเลือกสไลด์รายที่มีผลตรวจปกติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 ตามจำนวนที่กำหนด การระเทศไทยยาฯ่งมีความหลากหลายเพื่อจัดส่งสไลด์ให้ศูนย์ภาคของสมาคมฯ

2.   การวินิจฉัยสไลด์โดยสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ มีเครือข่ายการทำงานแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก และศูนย์ภาคใต้

        ศูนย์ภาค ทำหน้าที่รวบรวมสไลด์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งให้นักเซลล์วิทยาที่สมัครเป็นผู้ทบทวนสไลด์ เมื่อได้รับรายงานและสไลด์คืนจากนักเซลล์วิทยาแล้ว จะสุ่มเลือกสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์จัดส่งให้พยาธิแพทย์ทบทวนอีกครั้ง

3.   การรายงานผล

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ รวบรวมผลการตรวจและทำรายงานฯ ส่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

        น.พ.สำเริง      รางแดง                       ประธาน

        พ.ญ.อิตถี       ชนไมตรี                      ที่ปรึกษา

        พ.ญ.กาญจนา         อมรพิเชษฐ์กูล       อนุกรรมการ

        พ.ญ.สยุมพร           กรลักษณ์             อนุกรรมการ

        พ.ญ.อุบลรัตน์         หทยีช                 อนุกรรมการ

        น.พ.ชัย                  เพชรชสุวรรณ       อนุกรรมการ

        พ.ญ.กอบกุล           ตั้งสินมั่นคง          อนุกรรมการ

        พ.ญ.สุพินดา           คูณมี                   อนุกรรมการ

        พ.ญ.สมฤทัย           ช่วงโชติ               อนุกรรมการ

        พ.ญ.กันยปริญญ์    ภูมิจิตร                  อนุกรรมการ

        นาวาตรีโสภณ         ม่วงพิกุลทอง         อนุกรรมการ

        นางศิริพร       มีทอง                          อนุกรรมการและเลขานุการ

       

งบประมาณ

        สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1.  เสริมความมั่นใจในกระบวนการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก

        2.  ทราบถึงจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจคัดกรองเพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประเทศให้ได้มาตรฐานต่อไป

        3.  ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทุกภาคของประเทศได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

        4.  มีการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาครอบคลุมทุกภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองได้มีความมั่นใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

ข้อมูลการกระจายตามหน่วยอ่านของภาคต่าง ๆ

ภาคเหนือ

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ.น่าน

2,055

2

รพ.เชียงคำ

2,531

3

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

2,294

4

รพ.แม่สอด

1,195

5

รพ.เพชรบูรณ์

1,583

6

รพ.อุทัยธานี

373

7

รพ.นครพิงค์

689

8

รพ.แพร่

402

9

รพ.พะเยา

2,527

10

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

1,785

11

รพ.อุตรดิตถ์

2,336

12

รพ.ลำพูน

590

13

รพ.กำแพงเพชร

76

14

รพ.สุโขทัย

341

15

รพ.ตาก

724

16

รพ.พุทธชินราช

694

17

SB Lab

3,462

18

รพ.ลำปาง

1,133

19

รพ.แม่ระมาด

251

20

Lab เชียงรายแป๊บสเมียร์

421

21

Lab พีเจกำแพงเพชร

999

22

Lab ปิติภัทรเทคนิคการแพทย์

539

 

รวม

27,000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี

1948

2

รพ. สกลนคร

975

3

รพ. กมลาไสย

249

4

รพ. อุบลพยาธิแลบ

1360

5

ขุขันธ์แลบ

288

6

รพ. ขุขันธ์

13

7

รพ. บุรีรัมย์

132

8

รพ. สรรพสิทธิ์ประสงค์

324

9

รพ. ละหานทราย

282

10

รพ. มหาราชนครราชสีมา

3493

11

รพ. ชัยภูมิ

911

12

รพ. เลย

312

13

รพ. ภูเขียว

938

14

รพ. สุรินทร์

2844

15

รพ. ขอนแก่น

2697

16

มัณฑนาคลินิคแลบ

130

17

รพ. ศรีบุญเรือง

200

18

รพ. ยโสธร

65

19

โพนทอง

50

20

ศูนย์มะเร็งอุดร

76

21

นครพนม

30

22

ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

1798

23

หนองคาย

324

24

รพ. มหาสารคาม

2911

25

รพ. ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

290

26

รพ. ร้อยเอ็ด

1884

27

รพ. ศรีสะเกษ

380

28

รพ. อุดรธานี

336

29

รพ. กาฬสินธุ์

1051

30

รพ. ยางตลาด

506

31

บ. ไซโตไดแอกโนสิส

203

 

รวม

27000

 

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

209

2

ศูนย์แลบเทอดไทย

100

3

รพ.ชลบุรี

598

4

รพ.พุทธโสธร

486

5

ศูนย์อนามัยราชบุรี

563

6

อ่างทอง

500

7

รพ.ชัยนาทนเรนทร

200

8

รพ.มะเร็งชลบุรี

302

9

รพ.พระพุทธบาทสระบุรี

387

10

รพ.พหลพลพยุหเสนา

977

11

รพ.ตราด

256

12

บริษัทโปรเฟสชั่นแนลฯ

538

13

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

397

14

รพ.สระบุรี

839

15

รพ.มะการักษ์

321

16

รพ.มะเร็งลพบุรี

985

17

รพ.อินทร์บุรี

399

18

สถาบันพยาธิวิทยา

340

19

รพ.ศิครินทร์

88

20

รพ.พระนารายณ์มหาราช

719

21

รพ.บางปะกอก 3

137

22

ลพบุรี ไซโต แลบ

522

23

บ. เอ็กเซลเล้นท์พาโธโลยิคัลแล็ป

650

24

รพ.ปทุมธานี

565

25

รพ.สมุทรปราการ

531

26

รพ.นครปฐม

1,630

27

รพ.ราชบุรี

684

28

รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

981

29

บริษัทกรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ

600

30

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศวร

189

31

รพ.หัวหิน

205

32

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

668

33

รพ.นครนายก

602

34

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

846

35

รพ.หนองเสือ

1,387

36

ศูนย์แล็บธนบุรี

3,000

37

บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แล็บ จำกัด

3,085

38

ศูนย์พยาธิ ซี เอส

744

39

รพ.ระยอง

596

40

รพ.บ้านโป่ง

174

 

รวม

27,000

 

ภาคใต้

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

บริษัท N-Health

764

2

รพ. วชิระภูเก็ต

676

3

รพ. ระโนด

200

4

แลปเซลล์วิทยาพัทลุง

161

5

รพ. พังงา

797

6

รพ. ควนขนุน

252

7

รพ. ชุมพร

660

8

รพ. สตูล

306

9

รพ. สุราษฎร์ธานี

1181

10

รพ. ระนอง

523

11

รพ. เขาชัยสน

112

12

รพ. ศูนย์มะเร็งสุราษฏร์ธานี

1019

13

รพ. โคกโพธิ์

125

14

รพ. เกาะสมุย

220

15

รพ. ท่าศาลา

721

16

รพ. ปัตตานี

387

17

ศูนย์แลปเซลล์วิทยาสุราษฎร์ธานี

230

18

บริษัท โปรฯ แลป

274

19

รพ. พัทลุง

716

20

รพ. ตรัง

704

21

รพ. สุไหงโกลก

205

22

รพ. ยะลา

656

23

รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช

1900

24

รพ. นราธิวาสราชนครินทร์

278

25

รพ. หาดใหญ่

1600

26

รพ. บางแก้ว

62

27

คลีนิคพัทลุงอินเตอร์การแพทย์

264

28

รพ. กระบี่

27

29

รพ. สิชล

345

30

ปัตตานีเมดิคอลแลป

2200

31

พ. สงขลา

1435

 

รวม

19000

 

 

  • 23/02/2016 07:17 PM

  • ตั้งกระทู้โดย