02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498930 ครั้ง
โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2556

โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2556

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

หลักการและเหตุผล

        สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นโครงการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายให้สตรีในช่วงอายุ 35-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี สไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะถูกส่งไปตรวจในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักเซลล์วิทยาซึ่งมีความหลากหลาย ในด้านประสบการณ์และความชำนาญ

        เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและความถูกต้องของการคัดกรอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงขอความร่วมมือมายังสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการทบทวนสไลด์ที่มีผลการตรวจปกติจำนวนร้อยละ 10 เพื่อทวนสอบความผิดพลาดจากการคัดกรองเบื้องต้นและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

        1.   ทบทวนสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของสไลด์ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้วที่ได้ผลปกติโดยในปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติวงเงินทำการทบทวนจำนวน 100,000 ราย คิดเป็น 8.17% ของสไลด์ที่มีผลอ่านปกติทั้งหมด

        2.  ศูนย์ข้อมูลการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาของประเทศ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

1.   การเลือกสไลด์

        สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยแจ้งให้หน่วยอ่าน ทำการเลือกสไลด์รายที่มีผลตรวจปกติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ตามจำนวนที่กำหนด การระเทศไทยยาฯ่งมีความหลากหลายเพื่อจัดส่งสไลด์ให้ศูนย์ภาคของสมาคมฯ

2.   การวินิจฉัยสไลด์โดยสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ มีเครือข่ายการทำงานแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก และศูนย์ภาคใต้

        ศูนย์ภาค ทำหน้าที่รวบรวมสไลด์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งให้นักเซลล์วิทยาที่สมัครเป็นผู้ทบทวนสไลด์ เมื่อได้รับรายงานและสไลด์คืนจากนักเซลล์วิทยาแล้ว จะสุ่มเลือกสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์จัดส่งให้พยาธิแพทย์ทบทวนอีกครั้ง

3.   การรายงานผล

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ รวบรวมผลการตรวจและทำรายงานฯ ส่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

        น.พ.สำเริง      รางแดง                         ประธาน

        พ.ญ.อิตถี       ชนไมตรี                       ที่ปรึกษา

        พ.ญ.กาญจนา         อมรพิเชษฐ์กูล        อนุกรรมการ

        พ.ญ.สยุมพร           กรลักษณ์              อนุกรรมการ

        พ.ญ.อุบลรัตน์         หทยีช                  อนุกรรมการ

        น.พ.ชัย                  เพชรชสุวรรณ        อนุกรรมการ

        พ.ญ.กอบกุล           ตั้งสินมั่นคง           อนุกรรมการ

        พ.ญ.สุพินดา           คูณมี                    อนุกรรมการ

        พ.ญ.สมฤทัย           ช่วงโชติ                อนุกรรมการ

        พ.ญ.กันยปริญญ์    ภูมิจิตร                  อนุกรรมการ

        นาวาตรีโสภณ         ม่วงพิกุลทอง         อนุกรรมการ

        นางศิริพร       มีทอง                           อนุกรรมการและเลขานุการ

       

งบประมาณ

        สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1.  เสริมความมั่นใจในกระบวนการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก

        2.  ทราบถึงจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจคัดกรองเพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประเทศให้ได้มาตรฐานต่อไป

        3.  ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทุกภาคของประเทศได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

        4.  มีการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาครอบคลุมทุกภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองได้มีความมั่นใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

 ข้อมูลการกระจายตามหน่วยอ่านของภาคต่าง ๆ

ภาคเหนือ  จำนวน 23 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

Lab เชียงรายแป๊บสเมียร์

693

2

Lab ปิติภัทรเทคนิคการแพทย์

199

3

Lab พีเจกำแพงเพชร

1,238

4

SB Lab

3,629

5

มหาราชนครเชียงใหม่

1,130

6

รพ.กำแพงเพชร

265

7

รพ.เชียงคำ

2,016

8

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

1,341

9

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

940

10

รพ.นครพิงค์

978

11

รพ.น่าน

1,540

12

รพ.พะเยา

1,738

13

รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก

670

14

รพ.เพชรบูรณ์

1,311

15

รพ.แพร่

464

16

รพ.แม่ระมาด

348

17

รพ.แม่สอด

1,109

18

รพ.ลำปาง

2,162

19

รพ.ลำพูน

724

20

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

2,727

21

รพ.สุโขทัย

658

22

รพ.อุตรดิตถ์

2,299

23

รพ.อุทัยธานี

821

 

รวม

29,000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 17 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ.หนองคาย

746

2

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

110

3

รพ.ศรีนครินทร์

6,396

4

รพ.ขอนแก่น

161

5

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

868

6

รพ.เลย

1,120

7

รพ.บุรีรัมย์

245

8

รพ.ศรีสะเกษ

248

9

รพ.ละหานทราย

1,085

10

รพ.กาฬสินธุ์

964

11

รพ.ภูเขียว

1,763

12

รพ.ศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ 6 ขอนแก่น

5,701

13

รพ.มหาสารคาม

2,464

14

รพ.ร้อยเอ็ด

1,868

15

เอ็มเอสไซโตแลป

140

16

อุดรไซโตแลป

1,081

17

อาร์ซีเอสแลป

1,040

 

รวม

26,000

 

 

 

 

ภาคกลางและภาคตะวันออก  จำนวน 38 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

บริษัทกรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ

1,200

2

บริษัทจีโนมฯ

3,265

3

บริษัทโปรเฟสชั่นแนลฯ

639

4

บริษัทอินเตอร์แลป

231

5

บริษัทเอ็กเซลเล้นท์พาโธโลยิคัล แล็ป

802

6

รพ.เจ้าพระยายมราช

604

7

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศวร

385

8

รพ.ชลบุรี

588

9

รพ.ชัยนาทนเรนทร

159

10

รพ.ชุมชน สต.กาญจนบุรี

382

11

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

511

12

รพ.นครนายก

204

13

รพ.นครปฐม

919

14

รพ.บางปะกอก 3

282

15

รพ.บ้านโป่ง

411

16

รพ.ปทุมธานี

396

17

รพ.ประจวบคีรีขันธ์

360

18

รพ.พระนารายณ์มหาราช

723

19

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

345

20

รพ.พระพุทธบาทสระบุรี

282

21

รพ.พระพุทธโสธร

484

22

รพ.พหลพลพยุหเสนา

539

23

รพ.มะเร็งชลบุรี

300

24

รพ.มะเร็งลพบุรี

974

25

รพ.ระยอง

2,144

26

รพ.ราชบุรี

666

27

รพ.เลิดสิน

478

28

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

644

29

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

360

30

รพ.สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ

179

31

รพ.สระบุรี

866

32

รพ.สิงห์บุรี

145

33

รพ.หนองเสือ

1,361

34

ลพบุรี ไซโต แลบ

519

35

ศูนย์แล็บธนบุรี

1,455

36

ศูนย์อนามัยราชบุรี

679

37

สถาบันพยาธิวิทยา

504

38

บ.เอเซียแลบบอราทอรี่ฯ

15

 

รวม

25,000

 

ภาคใต้  จำนวน 25 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

N-Health

764

2

ปัตตานีเมดิคอลแลป

676

3

โรงพยาบาลเกาะสมุย

200

4

โรงพยาบาลควนขนุน

161

5

โรงพยาบาลโคกโพธิ์

797

6

โรงพยาบาลชุมพรเขตร อุดมศักดิ์

252

7

โรงพยาบาลตรัง

660

8

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

306

9

โรงพยาบาลเบตง

1181

10

โรงพยาบาลปัตตานี

523

11

โรงพยาบาลพังงา

112

12

โรงพยาบาลพัทลุง

1019

13

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

125

14

โรงพยาบาลมะเร็ง  สุราษฎร์ธานี

220

15

โรงพยาบาลยะลา

721

16

โรงพยาบาลระนอง

387

17

โรงพยาบาลระโนด

230

18

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

274

19

โรงพยาบาลศูนย์สุราษฏร์ธานี

716

20

โรงพยาบาลสงขลา

704

21

โรงพยาบาลสตูล

205

22

โรงพยาบาลสิชล

656

23

โรงพยาบาลหาดใหญ่

1900

24

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11

278

25

สงขลานครินทร์  (มอ)

1600

 

รวม

20,000

 

  • 23/02/2016 07:18 PM

  • ตั้งกระทู้โดย