02-3548208-15 ต่อ 121

  • ภาษาไทย
  • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498932 ครั้ง
โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2557

โครงการทบทวนสไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลการตรวจปกติ ปี พ.ศ. 2557

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

หลักการและเหตุผล

        สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นโครงการ 5 ปี โดยมีเป้าหมายให้สตรีในช่วงอายุ 35-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี สไลด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจะถูกส่งไปตรวจในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักเซลล์วิทยาซึ่งมีความหลากหลาย ในด้านประสบการณ์และความชำนาญ

        เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและความถูกต้องของการคัดกรอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงขอความร่วมมือมายังสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการทบทวนสไลด์ที่มีผลการตรวจปกติจำนวนร้อยละ 10 เพื่อทวนสอบความผิดพลาดจากการคัดกรองเบื้องต้นและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

        1.   ทบทวนสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของสไลด์ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้วที่ได้ผลปกติโดยในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติวงเงินทำการทบทวนจำนวน 30,000 ราย คิดเป็น 3.07% ของสไลด์ที่มีผลอ่านปกติทั้งหมด

        2.  ศูนย์ข้อมูลการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาของประเทศ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

1.   การเลือกสไลด์

        สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยแจ้งให้หน่วยอ่าน ทำการเลือกสไลด์รายที่มีผลตรวจปกติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ตามจำนวนที่กำหนด การระเทศไทยยาฯ่งมีความหลากหลายเพื่อจัดส่งสไลด์ให้ศูนย์ภาคของสมาคมฯ

2.   การวินิจฉัยสไลด์โดยสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ มีเครือข่ายการทำงานแบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก และศูนย์ภาคใต้

        ศูนย์ภาค ทำหน้าที่รวบรวมสไลด์เข้าร่วมโครงการฯ จัดส่งให้นักเซลล์วิทยาที่สมัครเป็นผู้ทบทวนสไลด์ เมื่อได้รับรายงานและสไลด์คืนจากนักเซลล์วิทยาแล้ว จะสุ่มเลือกสไลด์จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์จัดส่งให้พยาธิแพทย์ทบทวนอีกครั้ง

3.   การรายงานผล

        สมาคมเซลล์วิทยาฯ รวบรวมผลการตรวจและทำรายงานฯ ส่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

        พ.ญ.อิตถี       ชนไมตรี                       ที่ปรึกษา

        น.พ.สำเริง      รางแดง                        ประธาน

        พ.ญ.กาญจนา         อมรพิเชษฐ์กูล        อนุกรรมการ

        พ.ญ.สยุมพร           กรลักษณ์              อนุกรรมการ

        พ.ญ.อุบลรัตน์         หทยีช                  อนุกรรมการ

        น.พ.ชัย                  เพชรชสุวรรณ        อนุกรรมการ

        พ.ญ.กอบกุล           ตั้งสินมั่นคง           อนุกรรมการ

        พ.ญ.สุพินดา           คูณมี                    อนุกรรมการ

        พ.ญ.สมฤทัย           ช่วงโชติ                อนุกรรมการ

        พ.ญ.กันยปริญญ์    ภูมิจิตร                    อนุกรรมการ

        นาวาตรีโสภณ         ม่วงพิกุลทอง           อนุกรรมการ

        นางศิริพร       มีทอง                            อนุกรรมการและเลขานุการ

       

งบประมาณ

        สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1.  เสริมความมั่นใจในกระบวนการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก

        2.  ทราบถึงจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจคัดกรองเพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประเทศให้ได้มาตรฐานต่อไป

        3.  ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในทุกภาคของประเทศได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

        4.  มีการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาครอบคลุมทุกภาค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองได้มีความมั่นใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

ข้อมูลการกระจายตามหน่วยอ่านของภาคต่าง ๆ

ภาคเหนือ  จำนวน 17 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

หจก. SB Lab

580

2

รพ. แม่สอด

451

3

รพ. น่าน

731

4

รพ. เชียงคำ

500

5

รพ. แม่ระมาด

245

6

รพ. พุทธชินราช

295

7

รพ. อุทัยธานี

198

8

รพ. แพร่

300

9

รพ. สุโขทัย

272

10

รพ. นครพิงค์

526

11

รพ. สวรรค์ประชารักษ์

499

12

รพ. เพชรบูรณ์

500

13

รพ. ลำพูน

485

14

รพ. ลำปาง

718

15

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

500

16

รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน

489

17

รพ. พะเยา

249

 

รวม

7,538

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 24 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ.ศรีบุญเรือง

100

2

รพ.ขุขันธ์

23

3

รพ.ศูนย์ขอนแก่น

429

4

รพ.มุกดาหาร

362

5

รพ.ศูนย์สกลนคร

617

6

รพ.นครพนม

20

7

รพ.หนองคาย

357

8

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

425

9

เอ็มเอสไซโตแลป

100

10

มัณฑนาคลินิกแลป

100

11

รพ.ร้อยเอ็ด

400

12

รพ.สุรินทร์

411

13

อุบลพยาธิแลป

200

14

คลินิกขุขันธ์แลป

92

15

ศูนย์เซลล์วิทยาอุบลราชธานี

218

16

รพ.เลย

406

17

รพ.ภูเขียว

448

18

รพ.มะเร็งอุดรธานี

100

19

รพ.ชัยภูมิ

1339

20

รพ.มหาสารคาม

617

21

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

200

22

รพ.ศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ 6 ขอนแก่น

336

23

พยาธิวิทยาขอนแก่น

100

24

รพ.กมลาไสย

100

 

 

7,500

 

 

 

 

ภาคกลางและภาคตะวันออก  จำนวน 23 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

200

2

รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

200

3

รพ. ประจวบคีรีขันธ์

200

4

รพ. พหลพลพยุหเสนา

200

5

รพ. มะเร็งชลบุรี

200

6

รพ. อินทร์บุรี

100

7

รพ. ชัยนาทนเรนทร

196

8

รพ. นครนายก

200

9

รพ. อ่างทอง

300

10

รพ. บ้านโป่ง

296

11

รพ. เจ้าพระยายมราช

400

12

บ.เอ็กเซลเล้นท์ พาโธโลยิคัล แล็ป จำกัด

500

13

รพ. นครปฐม

800

14

รพ. มะเร็งลพบุรี

600

15

รพ. พระปกเกล้า

186

16

รพ. ราชบุรี

291

17

ศอ.ราชบุรี

300

18

รพ. ระยอง

398

19

รพ. หนองเสือ

399

20

ศูนย์อินเตอร์ LAB

397

21

รพ. พระพุทธโสธร

299

22

รพ. ปทุมธานี

200

23

บริษัท กรุงเทพพยาธิแลป

600

 

รวม

7,462

 

ภาคใต้  จำนวน 23 หน่วยงาน

ลำดับ

หน่วยงานที่ส่งสไลด์

จำนวนสไลด์

1

โรงพยาบาลระนอง

481

2

โรงพยาบาลเกาะสมุย

195

3

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

413

4

โรงพยาบาลพัทลุง

487

5

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

465

6

โรงพยาบาลหาดใหญ่

499

7

ปัตตานีเมดิคอลแลป

500

8

โรงพยาบาลศูนย์สุราษฏร์ธานี

406

9

รพ.ท่าศาลา

500

10

โรงพยาบาลระโนด

87

11

โรงพยาบาลควนขนุน

124

12

คลินิกเพื่อนแลปพัทลุง

182

13

โรงพยาบาลพังงา

216

14

โรงพยาบาลโคกโพธิ์

79

15

โรงพยาบาลเบตง

203

16

โรงพยาบาลปัตตานี

452

17

โรงพยาบาลยะลา

369

18

โรงพยาบาลตรัง

500

19

ศูนย์เซลล์วิทยาสุราษฎร์ธานี

118

20

โรงพยาบาลสตูล

117

21

โรงพยาบาลสิชล

307

22

สงขลานครินทร์  (มอ)

500

23

โรงพยาบาลสงขลา

300

 

รวม

7,500

 

 

  • 23/02/2016 07:18 PM

  • ตั้งกระทู้โดย