02-3548208-15 ต่อ 121

 • ภาษาไทย
 • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498934 ครั้ง
โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยานรีเวช ปี พ.ศ. 2554

โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยานรีเวช ปี พ.ศ. 2554

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตสตรีไทยในปัจจุบัน มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกโดยการตรวจทางเซลล์วิทยาที่เรียกว่า Pap smear และสามารถรักษาหายขาดได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการตรวจ Pap smear มาก่อนเลย

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างได้ร่วมกันรณรงค์ให้สตรีไทยทุกคน ได้มีโอกาสตรวจ Pap smear อย่างน้อย 5 ปี / ครั้ง ตามสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ สไลด์ที่เก็บตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของสตรีเหล่านี้จะถูกคัดกรองเพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติโดยบุคลากรตั้งแต่ระดับเจ้าพนักงานเซลล์วิทยาจนถึงพยาธิแพทย์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานบริการเหล่านั้น

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและเป็นการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

โดยมีการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการประกันคุณภาพดังกล่าวขึ้น โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยมีอายุการรับรองคราวละ 2 ปี โครงการประกันคุณภาพภายนอกครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการในเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2553 ถึงเดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2553 และจะให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบประกาศ

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1.  ให้การรับรองคุณภาพของการวินิจฉัย Pap smear อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสถานบริการสุขภาพ ที่ให้การตรวจด้านนี้ทั้งในห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนภายในสิ้นปี 2555

 1. จัดตั้งเครือข่ายการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ

3.   ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ทางเซลล์วิทยา

 

ระยะเวลาดำเนินการ

        1 มกราคม 2553  ถึง 31  ธันวาคม  2553

 

ระยะเวลาการรับรอง

        มิถุนายน  2554  ถึง  30 กันยายน 2556

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

 1. การสำรวจข้อมูล

 ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการจะถูกขอข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร งานที่ให้บริการ สถิติของผลงานและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาคมเซลล์วิทยาจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการเยี่ยมชม หน่วยงาน

 1. การวินิจฉัยสไลด์จากสมาคมเซลล์วิทยาฯ

 สมาคมเซลล์วิทยาฯ จะจัดส่งสไลด์ Pap smear ให้บุคลากรในหน่วยงานให้การวินิจฉัยจากสไลด์จริง โดยจัดส่งให้ 4 ครั้ง ครั้งละ 5 แผ่น ในเดือนเมษายน 2555 ถึง ธันวาคม 2555

 1.   การเยี่ยมชมหน่วยงานและให้คำแนะนำ

 สมาคมเซลล์วิทยาฯวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานและให้คำแนะนำ หรือ ออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อให้คำแนะนำ และรับทราบความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน ในเดือน มกราคม 2555 ถึง ธันวาคม 2555

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

        น.พ.สำเริง         รางแดง                          ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

        พ.ญ.อิตถี          ชนไมตรี                         สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

        พ.ญ.กาญจนา            อมรพิเชษฐ์กูล         ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

        พ.ญ.สยุมพร              กรลักษณ์                ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ

        พ.ญ.อุบลรัตน์            หทยีช                    บริษัทศูนย์แลบเทิดไทย จำกัด

        น.พ.ชัย                     เพชรชสุวรรณ          สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

        พ.ญ.กอบกุล              ตั้งสินมั่นคง             สถาบันพยาธิวิทยา

        พ.ญ.สุพินดา              คูณมี                      ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

        พ.ญ.กันยปริญญ์                ภูมิจิตร            ร.พ.สุราษฎร์ธานี

        พ.ญ.สมฤทัย              ช่วงโชติ                 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

        เรือเอกโสภณ             ม่วงพิกุลทอง           ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ

        นางศิริพร          มีทอง                             ร.พ.นครปฐม

        นางสาวนิภาพร          สอนโพนงาม             สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

 

ค่าลงทะเบียน

                ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 6,000 บาท ตลอดโครงการฯ    

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  เกิดการพัฒนามาตรฐานการตรวจวินิจฉัยเซลล์วิทยาทางนรีเวชในด้านเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ            

 การคัดกรองและสมรรถนะของผู้คัดกรองในหน่วยงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล

 1.  การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีเครือข่ายในการ กดให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาครอบคลุมทุกภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจคัดกรอง ได้มีที่ปรึกษา เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 1.  ทราบถึงจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจคัดกรอง เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการตรวจวินิจฉัยเซลล์วิทยาทางนรีเวชของประเทศให้ได้มาตรฐานต่อไป

 1.  ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกในทุกภาคของประเทศได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน

 เท่าเทียมกัน

 

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยานรีเวช

ระยะเวลาการรับรอง 1 มิถุนายน 2554- 30 กันยายน 2556

1

 ศูนย์พยาธิวิทยา รพ.กรุงเทพ โดย  บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

2

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย

3

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

4

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

5

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

6

คลินิกนิติพงษ์แล็บ

7

บริษัท พีเจ กำแพงเพชรไซโตแล็บ จำกัด

8

บริษัท กรุงเทพพยาธิแลบ จำกัด

9

บริษัทไซโตเซ็นเตอร์

10

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

11

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

12

บริษัท ศูนย์แลปเทอดไทย จำกัด

13

บริษัท เอส.บี.พยาธิ แล็บ จำกัด

14

ปัตตานีเมดิคอลแล็บ

15

รพ.กมลาไสย

16

รพ.กระบี่

17

รพ.กาฬสินธุ์

18

รพ.กำแพงเพชร

19

รพ.จุฬาลงกรณ์

20

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

21

รพ.เจ้าพระยายมราช

22

รพ.ชลบุรี

23

รพ.ชัยนาท

24

รพ.ชัยภูมิ

25

รพ.เชียงคำ

26

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

27

รพ.ตากสิน

28

รพ.นครนายก

29

รพ.นครปฐม

30

รพ.นครพนม

31

รพ.นครพิงค์

32

รพ.นราธิวาส

33

รพ.น่าน

34

รพ.บำรุงราษฎร์

35

รพ.ปทุมธานี

36

รพ.ปัตตานี

37

รพ.พญาไท 2

38

รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี

39

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

40

รพ.พังงา

41

รพ.พัทลุง

42

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

43

รพ.เพชรบูรณ์

44

รพ.แพร่

45

รพ.โพนทอง

46

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

47

รพ.มหาราช นครราชสีมา

48

รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

49

รพ.มหาสารคาม

50

รพ.แมคคอร์มิค เชียงใหม่

51

รพ.ยะลา

52

รพ.ร้อยเอ็ด

53

รพ.ระยอง

54

รพ.รามาธิบดี

55

รพ.ลพบุรี(พระนารายณ์)

56

รพ.ลำพูน

57

รพ.เลย

58

รพ.เลิดสิน

59

รพ.วชิระภูเก็ต

60

รพ.ศิริราช

61

รพ.สกลนคร

62

รพ.สงขลา 

63

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

64

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

65

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

66

รพ.ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

67

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

68

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

69

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

70

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

71

รพ.สมุทรปราการ

72

รพ.สมุทรสาคร

73

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

74

รพ.สระบุรี

75

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

76

รพ.สิงห์บุรี

77

รพ.สุโขทัย

78

รพ.สุราษฎร์ธานี

79

รพ.สุรินทร์

80

รพ.สุไหงโก-ลก

81

รพ.หนองเสือ

82

รพ.อ่างทอง

83

รพ.อุดรธานี

84

รพ.อุทัยธานี

85

รพช.ท่าศาลา

86

ศูนย์เซลล์วิทยา รพ.เอกชนร่มเกล้า

87

ศูนย์มะเร็งชลบุรี

88

ศูนย์มะเร็งอุดรธานี

89

ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี

90

สถาบันพยาธิวิทยา

91

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

 • 23/02/2016 07:20 PM

 • ตั้งกระทู้โดย