02-3548208-15 ต่อ 121

 • ภาษาไทย
 • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 498937 ครั้ง
โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยานรีเวช พ.ศ. 2556

โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยานรีเวช พ.ศ. 2556

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ทำให้สตรีไทยเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบัน มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกโดยการตรวจทางเซลล์วิทยาที่เรียกว่า Pap smear และสามารถรักษาหายขาดได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการตรวจ Pap smear มาก่อนเลย

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างได้ร่วมกันรณรงค์ให้สตรีไทยทุกคน ได้มีโอกาสตรวจ Pap smear อย่างน้อย 5 ปี / ครั้ง ตามสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ สไลด์ที่เก็บตัวอย่างเซลล์ปากมดลูกของสตรีเหล่านี้จะถูกคัดกรองเพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติโดยบุคลากรตั้งแต่ระดับเจ้าพนักงานเซลล์วิทยาจนถึงพยาธิแพทย์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานบริการเหล่านั้น

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและเป็นการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยมีการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรภายนอก สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการประกันคุณภาพดังกล่าวขึ้น โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยมีอายุการรับรองคราวละ 2   สำหรับโครงการประกันคุณภาพภายนอกครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการในเดือน  เมษายน  2556  ถึงเดือนธันวาคม 2557 และจะให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยาเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกใบประกาศ

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

 1. ให้การรับรองคุณภาพของการวินิจฉัย Pap smear อย่างน้อยร้อยละ 70 ของสถานบริการสุขภาพที่ให้

การตรวจด้านนี้ทั้งในห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนภายในสิ้นปี 2556

 1. จัดตั้งเครือข่ายการให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ทางเซลล์วิทยา

 

ระยะเวลาดำเนินการ

                1 เมษายน 2556  ถึง 31 ธันวาคม  2557

 

ระยะเวลาการรับรอง

                1 มกราคม 2558  ถึง  31 ธันวาคม 2560

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ

 1.   การสำรวจข้อมูล

ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการจะถูกขอข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร งานที่ให้บริการ สถิติของผลงานและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาคมเซลล์วิทยาจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการเยี่ยมชมหน่วยงาน

 1.   การวินิจฉัยสไลด์จากสมาคมเซลล์วิทยาฯ

สมาคมเซลล์วิทยาฯ จะจัดส่งสไลด์ Pap smear ให้บุคลากรในหน่วยงานให้การวินิจฉัยจากสไลด์จริง โดยจัดส่งให้ 4 ครั้ง ครั้งละ 5 แผ่น ในเดือนเมษายน 2556 ถึง ธันวาคม 2557

 1. การเยี่ยมชมหน่วยงานและให้คำแนะนำ

สมาคมเซลล์วิทยาฯ วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานและให้คำแนะนำ หรือ ออกเยี่ยมหน่วยงานเพื่อให้คำแนะนำ และรับทราบความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน ในเดือน เมษายน 2557 ถึง มีนาคม 2558

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

 1. น.พ.สำเริง             รางแดง                  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 2. พ.ญ.อิตถี              ชนไมตรี                 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
 3. พ.ญ.กาญจนา        อมรพิเชษฐ์กูล         ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 4. พ.ญ.สยุมพร          กรลักษณ์               ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ
 5. พ.ญ.อุบลรัตน์        หทยีช                    บริษัทศูนย์แลบเทิดไทย จำกัด
 6. น.พ.ชัย                เพชรชสุวรรณ           สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
 7. พ.ญ.กอบกุล         ตั้งสินมั่นคง            
 8. พ.ญ.สุพินดา          คูณมี                      ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 9. พ.ญ.กันยปริญญ์     ภูมิจิตร                   ร.พ.สุราษฎร์ธานี
 10. พ.ญ.สมฤทัย          ช่วงโชติ                 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
 11. เรือเอกโสภณ         ม่วงพิกุลทอง           ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมการแพทย์ทหารเรือ
 12. นางศิริพร              มีทอง                     ร.พ.นครปฐม
 13. นส.วัฒนาพร          วิเศษมงคล              สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
 14. นส.สุพิศ               วรรณทวี                  สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

 

ค่าลงทะเบียน

        ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 6,000 บาท ตลอดโครงการฯ    

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดการพัฒนามาตรฐานการตรวจวินิจฉัยเซลล์วิทยาทางนรีเวชในด้านเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ             การคัดกรองและสมรรถนะของผู้คัดกรองในหน่วยงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล
 2. การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีเครือข่ายในการ ให้คำปรึกษาทางเซลล์วิทยาครอบคลุมทุกภาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจ

    คัดกรอง ได้มีที่ปรึกษา เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 1. ทราบถึงจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของการตรวจคัดกรอง เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามาตรฐานการตรวจวินิจฉัยเซลล์วิทยาทางนรีเวชของประเทศให้ได้มาตรฐานต่อไป
 2.  ผู้ป่วยที่มารับบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกในทุกภาคของประเทศได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยานรีเวช

 

ระยะเวลาการรับรอง 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560

 

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล (สังกัด)

 
 

1

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

 

2

รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

 

3

รพ.เลิดสิน

 

4

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

 

5

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

 

6

รพ.เชียงคำ

 

7

รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี

 

8

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

9

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

 

10

รพ.ชลบุรี

 

11

รพ.รามาธิบดี

 

12

รพ.สระบุรี

 

13

รพ.ร้อยเอ็ด

 

14

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

15

รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

 

16

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 

17

รพ.มะเร็งชลบุรี

 

18

บ.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (รพ.พญาไท 2)

 

19

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 

20

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

21

บ.ศูนย์แลปเทอดไทย จก

 

22

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 

23

บ.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมนเนจเม้นท์ คอร์ป จก

 

24

รพ.แพร่

 

25

สถาบันพยาธิวิทยา

 

26

รพ.นครนายก

 

27

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

28

รพ.กระบี่

 

29

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

 

30

รพ.พัทลุง

 

31

รพ.ชัยภูมิ

 

32

รพ.ชัยนาทนเรนทร

33

รพ.เจ้าพระยายมราช

34

บ.เอส.บี.พยาธิ แล็บ จก

35

รพ.มหาสารคาม

36

รพ.พระนารายณ์มหาราช

37

รพ.เพชรบูรณ์

38

รพ.นครพนม

39

รพ.ท่าศาลา

40

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น

41

รพ.บำรุงราษฎร์

42

รพ.แมคคอร์มิค เชียงใหม่

43

บ.ศูนย์แลบธนบุรี จก

44

รพ.เลย

45

รพ.สุรินทร์

46

บ.กรุงเทพพยาธิ-แลบ จำกัด

47

รพ.น่าน

48

คลินิกเทคนิคการแพทย์ พีเจ กำแพงเพชรไซโตแล็บ

49

คลินิก เพชรบูรณ์ แล๊บ

50

ศูนย์เซลล์วิทยา อุบลราชธานี

51

รพ.สุราษฎร์ธานี

52

รพ.สรรพสิทธิประสงค์

53

รพ.นครปฐม

54

รพ.ปัตตานี

55

ปัตตานีเมดิคอลแล็บ

56

รพ.นครพิงค์

57

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

58

ปิติภัทรคลินิกแล็บเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่

59

บริษัทเนชั่นแนลเฮลร์แคร์ซิสเท็มส์ จำกัด

60

รพ.กาฬสินธุ์

61

รพ.วังสะพุง

62

บริษัทจึโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด

63

หจก.ศูนย์พยาธิวิทยาและวิจัยอินเตอร์แล็บ

64

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย

65

บ.ไซโตเซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์

66

ศูนย์การแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

67

รพ.ยะลา

68

หจก. อินเตอร์สยามแล็บ

69

พี ซี เอส แล็บ

70

รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างการประเมินผลใหม่

1

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2

รพ.อ่างทอง

3

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

4

รพ.ตากสิน

5

รพ.ปทุมธานี

6

รพ.ลำพูน

 

 

 

 • 23/02/2016 07:20 PM

 • ตั้งกระทู้โดย