02-3548208-15 ต่อ 121

 • ภาษาไทย
 • English
จำนวนผู้เข้าชมเว็ป 585423 ครั้ง
โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย ปี พ.ศ. 2556

โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย ปี พ.ศ. 2556  

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

 1. ชื่อโครงการ :

โครงการประกันคุณภาพภายนอกด้านเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย

2.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

 1. หลักการและเหตุผล :

การวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยานอกเหนือจากการวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกมาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา  ซึ่งการวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานอันประกอบด้วย พยาธิแพทย์และนักเซลล์วิทยา  ทั้งการเตรียมสิ่งส่งตรวจ การวินิจฉัยซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีประสบการณ์ ความชำนาญอย่างมากในการให้การวินิจฉัย โดยแต่ละห้องปฏิบัติการอาจยังมีการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นสมาคมเซลล์วิทยาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการรับรองความสอดคล้องของการวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่นๆในร่างกาย เพื่อให้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีการวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่นๆในร่างกายมีมาตรฐานและคุณภาพเท่าเทียมกัน

 1. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องของการวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่นๆในร่างกายให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ
  2.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาระบบอื่นๆในร่างกายระหว่างพยาธิแพทย์ และนักเซลล์วิทยาของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ
  3. เพื่อพัฒนามาตรฐานในการวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ ที่เข้าร่วมโครงการให้มีคุณภาพเท่าเทียมหรืออยู่ในเกณฑ์เดียวกัน
 2. รูปแบบและขั้นตอนการจัดโครงการ
  1. คณะอนุกรรมการของสมาคมเซลล์วิทยาจัดทำบัญชีรายการวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น  ๆ ในร่างกายที่พบได้บ่อยและสำคัญ
  2. คณะอนุกรรมการสมาคมเซลล์วิทยาจัดหาสไลด์พร้อมประวัติผู้ป่วยตามบัญชีรายการที่กำหนด โดย จะส่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแล้ว
  3. จัดส่งโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และเซลล์วิทยา
  4. ลงทะเบียนและส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อม user name และ password ไปยังห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ  สำหรับติดตามการดำเนินการ และตรวจดูคำถาม
  5. คณะกรรมการสมาคมเซลล์วิทยาตรวจสอบไฟล์ภาพสไลด์ทางเซลล์วิทยา จัดทำคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ  ส่งให้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ
  6. จัดส่งไฟล์ภาพสไลด์ไปยังห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดส่งคำตอบในระบบ ภายใน 4 สัปดาห์
  7. คณะอนุกรรมการตรวจให้คะแนน และเสนอเข้าที่ประชุมสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทยเพื่อออกใบรับรองห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ
  8. ส่งผลการดำเนินการและผลการรับรองไปยังราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการออกใบรับรองร่วมกับสมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย
  9. ส่งใบรับรองไปยังห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
 3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :

1 ปี (1 มกราคม  – 31  ธันวาคม 2558)

 1. ระยะเวลาการรับรอง :

3 ปี (มกราคม 2558 –  ธันวาคม 2560)

 1. เจ้าหน้าที่ และสถานที่ติดต่อของโครงการ :
 • คุณวัฒนาพร วิเศษมงคล  โทร 081-7652186
 • คุณดรุณี  พันธ์คุ้มเก่า

สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย

สถาบันพยาธิวิทยา (ในโรงพยาบาล ราชวิถี)

2 ถ.โยธี  เขต ราชเทวี กทม. 10400

โทร. 02- 3548208 ต่อ 121,141  โทรสาร 02-3548204

 1. คุณสมบัติของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ :
  1. ห้องปฏิบัติการที่มีการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกาย
 2. ค่าลงทะเบียน :

ห้องปฏิบัติการละ  10,000  บาท

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
  1.   เกิดการพัฒนามาตรฐานการวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2.  เพื่อให้การวินิจฉัยเซลล์วิทยาระบบอื่น ๆ ในร่างกายมีผลสอดคล้องกันตามมาตรฐานวิชาชีพ

รายชื่อหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ลำดับ

หน่วยงาน

1

รพ.สระบุรี

2

รพ.จุฬาภรณ์

3

รพ.ชลบุรี

4

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

5

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

6

รพ.ราชวิถี

7

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

8

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

9

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

10

รพ.สุรินทร์

11

ศูนย์การแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ กองพยาธิวิทยา

12

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

13

สถาบันพยาธิวิทยา

14

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

15

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

17

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

18

บ.กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด

19

บ.เนชั่นแนลเฮลล์แคร์ซิสเท็ม จำกัด

20

บ.โปรเฟสชั่นแนลลาโบราทอรี่แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด

21

บ.พาโทโลจีไดแอกโนสติกเซ็นเตอร์ จำกัด

22

บ.อุบลพยาธิแลบ จำกัด

23

บ.ไฮเทคแล็ป จำกัด

24

บ.ศูนย์แลปเทอดไทย จำกัด

25

หสม.เซ็นทรัลพยาธิแล็บ

26

รพ.สุราษฎร์ธานี

27

ศูนย์พยาธิวิทยาซีเอส

28

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 • 23/02/2016 07:19 PM

 • ตั้งกระทู้โดย